Huizenbezit Pieter Adrianus Berlijn, Leendert Lafeber en hun nakomelingen.

Op onderstaande kaartjes ontleend aan de kadastrale atlas van Zuid-Holland 1832 (deel 16 - Gouda, uitgave Die Goude 2002) zijn de percelen ingekleurd van Pieter Adrianus Berlijn (1787-1874) en van Leendert Lafeber (1792-1855).
Leendert Lafeber bezat in 1832 de percelen 977 en 979 (zie : midden onder eerste kaartje); alle overige geel ingekleurde percelen waren in 1832 in het bezit van Pieter Adrianus Berlijn.
De meeste percelen lagen in het gebied rond de Vogelenzang, Robaarsteeg, Lemdulsteeg en Speldemakerssteeg. Het bezit werd in latere jaren nog uitgebreid met o.a. het hoekpand Vogelenzang/Robaarsteeg (op het kadasterkaartje abusievelijk aangeduid als Lange Dultsteeg).
Hij bezat echter ook twee percelen aan de Nieuwehaven.
Een deel van de percelen is lang in familiebezit van de Lafebers gebleven - zie erfenis.
Mijn vader werd geboren in één van de huizen aan de Nieuwehaven, t.w. het pand naast de brandweerkazerne (zie : tweede kaartje).


De huizen in de buurt van de Vogelenzang (= de latere Wilhelminastraat) waren niet al te fraai.
Toen mijn betovergrootvader Albertus Lafeber (de zoon van eerder genoemde Leendert en schoonzoon van Pieter Adrianus Berlijn) in 1868 toestemming vroeg om een brug over de zijl (= een afwateringssloot achter de woningen) achter de Vogelenzang te mogen leggen verzuchtte de gemeentebouwmeester Burgersdijk o.a. " Wenselijk ware het dan ook dat de door Lafeber ineen geknoeide huizen door mij afgekeurd konden worden, dat zeker gedaan kan worden uit hoofde der slechte constructie en het hem niet werd toegestaan over de zijl een brug te leggen.
Mag deze brug gemaakt worden, dan wordt door de heer Lievegoed het nu open terrein (dat aanleiding kan geven tot goedkeuring van de huizen gemaakt door Lafeber) bebouwd, en men heeft een gedeelte zeer slechte woningen in de stad, zonder de minste lucht, in de onmiddellijke nabijheid van een zijl die verpestende dampen van zich geeft"
(bron : Op hoop van zaken, de industrialisatie van Gouda", Bregje de Wit, Gouda 2004).

Mijn vader Albertus Franciscus Lafeber bezat op de hoek van de Wilhelminastraat (Vogelenzang) en de Robaarsteeg een timmermanswerkplaats.
In 1976 was er sprake van afbraak van dit pand in het kader van de ontwikkeling van het Nieuwe Marktgebied.
Het toenmalige PPR-raadslid Jan de Lange tekende verzet aan tegen dit voornemen tot afbraak, vanwege het risico voor de aangrenzende woningen.
Uiteindelijk is het pand gered in het kader van het rehabilitatieplan voor de Wilhelminastraat en werd er een café in gevestigd
(zie : Goudsche Courant 30 november 1976).Het geboortehuis van mijn vader staat net niet op deze tekening;
het was de vijfde woning rechts van de Vrouwentoren
tekening : Leo K. Zeldenrust in "Wandelingen door oud Gouda, Gouda, 1954.


Omgeving Vogelenzang, Robaarsteeg, Lemdulsteeg en Speldemakerssteeg
(n.b. Robaarsteeg en Lange Dultsteeg (Lemdulsteeg) zijn verwisseld)
Nieuwehaven (omgeving Vrouwensteeg)


  terug naar kwartierstaat Lafeber

terug naar stamreeks Lafeber