"Wethouder Frans Lafeber als "naamgever" van de Frans Lafeberschool te Gouda" (zie : kwartierstaat)
door Jan Lafeber

Het verhaal is eerder geplaatst in "De Schatkamer", regionaal historisch tijdschrift te Gouda (jaargang 9, afl. 2 - mei1995).
Frans Leendert Johannes Lafeber

Frans Leendert Johannes Lafeber

Wie was Frans Lafeber ?
Frans Leendert Johannes werd geboren op woensdag 10 oktober 1877 op de Nieuwehaven te Gouda.
Hij was het derde kind uit een gezin van negen kinderen (7 jongens en twee meisjes).
Zijn vader was Leendert Hendrik Lafeber en zijn moeder Helena van Leeuwen.
Zijn vader was aanvankelijk sigarenmaker en later groenteboer op de Nieuwehaven te Gouda (1).
Zijn beide oudere broers overleden al op jonge leeftijd resp. drie maanden en twee-en-eenhalf jaar oud.
Ook één van zijn zusjes overleed jong op driejarige leeftijd.

Hij trouwde op 22-jarige leeftijd (op woensdag 18 oktober 1899) te Gouda met Neeltje van Wilgen.
Het echtpaar kreeg drie kinderen.

Frans Leendert Johannes Lafeber werd na de lagere school typograaf.
Het gezin woonde aanvankelijk in de Vlamingstraat te Gouda, na enkele jaren in Vlaardingen gewoond te hebben keerde het gezin in mei 1909 weer terug in Gouda en woonde resp. in/op de Vorstmanstraat, de Raam, de Dr. Leydsstraat, het Pretoriaplein, de Lange Tiendeweg en de Burg. Martenssingel.

Toen de S.D.A.P. in 1919 (2) - door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging - in 1919 met vijf vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Gouda kwam, behoorde hij tot hen.
Bij de verkiezingen van 1923 werd hij opnieuw gekozen en werd in september van dat jaar benoemd tot wethouder.


Aanvankelijk had hij "openbare werken" en pensioenen" in zijn portefeuille, later kreeg hij in plaats van "openbare werken" de afdeling "onderwijs" te behartigen en na zijn herverkiezing in 1927 ook "personeelszaken".
In dat jaar werd hij ernstig ziek; hij werd eerst tijdelijk vervangen (zo nam de burgemeester de afdeling onderwijs voor hem waar), maar het bleek weldra, dat hij niet meer op zijn post van wethouder kon terugkeren.
In 1928 werd hij opgevolgd als wethouder door de heer Sanders.
De burgemeester "dankt den afgetreden wethouder Lafeber voor zijn arbeid; ondanks zijn slechten gezondheidstoestand heeft hij de afdeeling Onderwijs met toewijding beheerd; in het College zal de wilskracht, waarmede hij, ondanks zijn ziekte, zijn plicht tot het uiterste heeft vervuld, als voorbeeld in herinnering blijven.
Spreker wenscht hem uit aller naam toe, dat de noodzakelijke rust hem in staat zal stellen den arbeid voor zijn gezin te hervatten". (3)
Frans Leendert Johannes Lafeber overleed in de maandagnacht 21 december 1931 op 54-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.

De Goudsche Courant schreef o.a. na zijn overlijden :
Gedurende de periode van zijn raadlidmaatschap en later van zijn wethouderschap heeft de heer Lafeber talrijke malen blijk gegeven een man van ernstige principe te zijn, die met grote wilskracht de voor hem zeer moeilijke taak met bewonderenswaardige ijver heeft vervuld.
Hij toonde zich in de Raad steeds een man van karakter, die streed voor zijn partij, maar daarbij de gemeentebelangen geenszins voorbij zag.
Voor hen, die andere beginselen huldigden, was hij een eerlijke tegenstander.
Toen hij na van zijn ziekte ogenschijnlijk hersteld te zijn, opgewekt zijn journalistieke taak aanvaardde in dienst zijner partijpers, hebben wij talrijke malen de gelegenheid gehad deze eenvoudige man, stuurs naar het uiterlijk, maar in wezen zo gans anders, te leren kennen en respecteren.
Zijn arbeid is hem tenslotte te zwaar geworden en thans is hij na een lange lijdensperiode heengegaan.
In zijn openbare functies heeft hij de gemeenschap vele en goed diensten bewezen; op de perstribune van de Raad en waar zijn journalistiek werk hem elders met ons in aanraking bracht, was hij een goed kameraad, wiens heengaan wij betreuren". (3)

Bij raadsbesluit van 23 juli 1947 werden aan de openbare lagere scholen namen gegeven o.a. de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs werd "Frans Lafeberschool", genoemd naar Frans Leendert Johannes Lafeber.Noten :

1. Leendert Hendrik Lafeber staat (samen met andere bewoners van de Nieuwehaven) afgebeeld in "Gouda in oude ansichten deel 2", uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel 1980, afb. nr. 101.
De foto werd gemaakt ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909.


2. Pikant detail is dat zijn volle neef Andries Johannes Lafeber (een zoon van zijn vaders broer Johannes Leendert Lafeber) in hetzelfde jaar 1919 gekozen werd tot lid van de gemeenteraad van Bussum voor de Christelijk Historische Unie.
Andries Johannes Lafeber bleef raadslid tot 1933.
In dat jaar besliste de gemeenteraad, dat zijn funktie als raadslid onverenigbaar was met zijn funktie als direkteur van de waterleidingmaatschappij .
Vele pagina's notulen zijn destijds in Bussum gewijd aan het al dan niet schorsen als raadslid.
(Met dank aan de heer S.G. Zwart, bureau voorlichting van de gemeente Bussum).

Van 1923 tot 1927 had hij zitting in de provinciale staten van Noord-Holland voor de C.H.U.
(Bron : griffier der Staten van Noord-Holland).

Andries Johannes Lafeber publiceerde in vakbladen en adviseerde bij de aanleg van vele gas- en water-leidingen in diverse plaatsen in Nederland.
Hij waarschuwde - niet vreemd gelet op zijn politieke overtuiging - tegen te ver gaande overheidsbemoeiingen op water- en gasgebied.

Op 31 december 1936 heeft hij zijn funktie als direkteur van de Bussumsche Waterleiding-maatschappij na 22 jaar neergelegd en werd  gehuldigd door commissarissen der maatschappij ten kantore te Amsterdam.
Hij overleed op 83-jarige leeftijd te Lunteren.


3. Met dank aan de heer Th. de Jong (redaktie Goudsche Courant) en de heer C.H.J. Helders (gemeentearchief Gouda), die mij in 1981 behulpzaam waren bij het verkrijgen van deze gegevens over Frans Leendert Johannes Lafeber.
Uit : Goudsche Courant d.d. 22-12-1931 (bron :  gemeentelijke archiefdienst Gemeente Gouda).

 
Jan Lafeber.

Lafeber
naar begin artikel
Reacties graag naar :

Lafeber

Lafeber
Terug naar homepage