Wie was Andries Johannes Lafeber ?

"Andries Johannes Lafeber - Oud directeur van de Waterleiding te Bussum. - Geboren op 19 december 1869 te Gouda als zoon van Johannes Leendert Lafeber (ambtenaar bij de stearinekaarsenfabriek te Gouda) en Sara de Hoog.
Andries Johannes Lafeber
Andries Johannes Lafeber
foto : gemeente Bussum - detail uit een opname

Toen Lafeber in het bezit was van het diploma 3 jr. H.B.S. kwam hij in dienst van de Waterleiding te Gouda.
In de avonduren zette hij zijn studiën bouw- en werktuigkunde, scheikunde en boekhouden voort, zoodat hij zich zoowel practisch als theoretisch bekwaamde voor de taak die hem later wachtte.
In 1888, nadat hij 2 1/2 jaar had gewerkt bij den technischen dienst, werd hij assistent van wijlen den directeur der Goudsche Waterleidingmij en belast met een deel der administratieve werkzaamheden.
Eind 1900 is Lafeber benoemd tot directeur van de waterleiding in Den Helder, die in 1901 in gemeentelijk bezit kwam.
Onder leiding van den jongen directeur kwam dit bedrijf tot snelle ontwikkeling.
In 1914 ging Lafeber over naar de Bussumsche Waterleiding Maatschappij, wier wateromzet onder zijn leiding meer dan verdubbeld is, terwijl het dividend sedert 1914 steeg van 7 tot 13%.
In 1915 leverde de maatschappij 300.000 m3, in 1935 1.200.000 m3 drinkwater.
Lafeber werd in 1919 gekozen tot lid van de gemeenteraad van Bussum; tot 1935 was hij dit college als zoodanig een gezaghebbend en gewaardeerd technisch en administratief adviseur
Voor den kieskring Weesp had hij van 1923 tot 1927 zitting in de provinciale staten van Noord-Holland voor de C.H.U.
Daarnaast was hij adviseur van verschillende waterbedrijven elders in den lande.
In 1908 bracht Lafeber een uitbreiding tot stand van de prise d'eau te Hellevoetsluis.
Hij diende van 1911 tot 1913 het comité tot stichting der Midden Noord-Holl. Waterleiding van advies, hielp in 1914 bij het bouwen eener waterleiding te Egmond a/Zee en werkte in 1915-1916 aan plannen inzake de watervoorziening van de Vechtse gemeenten.
Ook Laren, Soest, De Bilt, Amerongen en Loosdrecht wonnen bij hun waterleidingsplannen het advies in van Lafeber.
Ook op het terrein der gasvoorziening heeft hij verschillende gemeenten geholpen met zijn technische raadgevingen.
Hij is gehuwd met Geertruida Verkaaik, die op 26 december 1873 te Gouda is geboren.
Zij schonk het leven aan 3 kinderen, t.w. Jeanne Jacoba, geboren 19 october 1894; Geertruida Johanna, geboren 9 october 1902 en Andries Johannes, geboren 8 april 1908
(zie : kwartierstaat).
Laatstgenoemde is directeur van de N.V. Veenendaalsche Waterleiding Mij te Veenendaal, een geconcessioneerde Mij waarvan Lafeber zelf president-commissaris en adviseur is.
Ten overvloede is hij comm. v.d. arbitrage van Gas en Water.
In het vakblad "Water" schreef hij artikelen van techn. aard en in "Water en Gas" waarschuwde (niet vreemd gelet op zijn politieke overtuiging - jdl) hij tegen te ver gaande overheidsbemoeiingen en publiceerde hij diverse rapporten.
Ter bestudering van den techniek op water en gasgebied maakte hij voor de Vereen. Waterleidingen excursies naar België en Frankrijk.

(Uit : "Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld", door dr. N. Japikse uitgave Van Holkema en Warendorf 1938).

Andries Johannes Lafeber was raadslid van Bussum voor de Christelijk Historische Unie. Hij bleef raadslid tot 1933, in dat jaar besliste de gemeenteraad, dat zijn functie als raadslid onverenigbaar was met zijn functie als directeur van de waterleidingmaatschappij (vele pagina's notulen zijn destijds in Bussum gewijd aan het al dan niet schorsen als raadslid).
(Bron : S.G. Swart - bureau voorlichting van de gemeente Bussum).bron: Het Vaderland d.d. 31 januari 1933

bron: Het Vaderland d.d. 13 april 1933

In het archief van de provincie Noord-Holland zijn geen verdere gegevens aanwezig dan de feitelijke vermelding van zijn zittingsperiode van 3 juli 1923 tot 5 juli 1927.
(Bron : de griffier der Staten van Noord-Holland).

Op 31 december 1936 heeft Andries Johannes Lafeber zijn functie als directeur van de Bussumsche Waterleidingmaatschappij na 22 jaar neergelegd en werd gehuldigd door commissarissen der maatschappij ten kantore te Amsterdam.
Hij overleed op 83-jarige leeftijd in een rusthuis te Lunteren; hij werd begraven op donderdag 11 juni 1953 op de Algemene Begraafplaats te Ede.
(Bron : diverse krantenberichten).

N.b. Andries Johannes Lafeber is de overgrootvader van de golfspeler Maarten Lafeber.

Lafebernaar begin artikel
Reacties graag naar :

Lafeber

LafeberTerug naar homepage